Media en Entertainment.

wadfantastisch.nl Hieronder is een kleine greep uit de diverse media- & entertainmentprojecten waar wij aan werken

Hieronder is een kleine greep uit de diverse media- & entertainmentprojecten. Projecten waar wij aan werken of waar wij onze mediadiensten aan verlenen. Altijd in goed overleg met de opdrachtgever. Samen naar een mooi resultaat. 

Frysk: Hjirûnder is in lytse seleksje fan ‘e ferskate media- en entertainmentprojekten. Projekten dêr’t wy oan wurkje of ús mediaservices leverje. Altyd yn nau oerlis mei de kliïnt. Tegearre ta in geweldig resultaat.

Wilt u deze pagina delen?